Do Domu kieruje się na podstawie:

1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

1) decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
2) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
4) zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Dokumenty wyżej wymienione kompletuje ośrodek pomocy społecznej. Ośrodek ten wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Przed przyjęciem osoby do Domu pracownik socjalny ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do Domu.

Dyrektor obiektu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do Domu.

Osobę, która przybyła do DPS-u przyjmuje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

Zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec Domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka;
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi;
3) gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej, przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec Domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium;
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3) gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną.

Z uwagi na brzmienie powyższych przepisów należy stwierdzić, iż pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. Opłata zostaje ustalona w decyzji wydanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy kierującej do Domu. Odpłatność ustalana jest do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

W pierwszej kolejności koszty pobytu w placówce pokrywa mieszkaniec, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka (dochodem tym mogą być alimenty lub renta rodzinna).

Ustalenie wysokości ponoszonej przez konkretnego mieszkańca gminy skierowanego do Domu Pomocy Społecznej opłaty leży w gestii kierownika OPS-u i ustala ją w ramach 70% posiadanego dochodu – przykładowo dla osoby posiadającej dochód w wysokości 1000 zł z tytułu otrzymywanej emerytury kierownik OPS-u może ustalić opłatę 700 zł (1000 zł x 70%).

Należy przy tym zaznaczyć, iż przepisy nakładają na mieszkańca obowiązek ponoszenia odpłatności do wysokości 70% posiadanego dochodu i nie przewidują konieczności ponoszenia opłat z tytułu posiadanego majątku (np. osoba umieszczona w DPS-ie nie ma obowiązku sprzedaży swojego mieszkania i pokrywania z tego tytułu odpłatności w Domu albo osoba umieszczona w DPS-ie, posiadająca oszczędności w kwocie 10 000 zł, nie ma obowiązku wydania tych pieniędzy i ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu w 100 % do czasu ich wydania).

Aktualny koszt miesięcznego pobytu – 5 829,64 PLN

 

Adresy ośrodków pomocy społecznej powiatu chełmskiego:

1. MOPR Chełm, ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm, tel. 564-22-50, 565-82-59;
2. MOPS Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 24, 22-170 Rejowiec Fabryczny, tel. 566-30-13;
3. GOPS Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole, tel. 568-22-46;
4. GOPS Chełm, ul Gminna 18, 22-100 Pokrówka, tel. 563-70-84;
5. GOPS Dorohusk, ul. I AWP 32, 22-175 Dorohusk, tel. 566-11-10;
6. GOPS Dubienka, ul. 3-go Maja 6, 22-145 Dubienka, tel. 566-80-44;
7. GOPS Kamień, ul. Hrubieszowska 40/1, 22-113 Kamień, tel. 567-15-31;
8. GOPS Leśniowice, Leśniowice 21a, 22-122 Leśniowice, tel. 565-58-04;
9. GOPS Rejowiec Fabryczny, ul Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny, tel. 566-31-44, 566-43-50;
10. GOPS Rejowiec, ul. Dąbrowskiego 2, 22-360 Rejowiec, tel. 568-81-60;
11. GOPS Ruda-Huta, ul. Niepodległości 36, 22-110 Ruda-Huta, tel. 568-60-45;
12. GOPS Sawin, ul. Chełmska 5, 22-107 Sawin, tel. 567-30-00;
13. GOPS Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, tel. 569-22-10;
14. GOPS Wierzbica, ul. Włodawska 5, 22-150 Wierzbica-Osiedle, tel. 569-36-35;
15. GOPS Wojsławice, Rynek 30, 22-120 Wojsławice, tel. 566-91-02566-91-78;
16. GOPS Żmudź, Żmudź 2, 22-114 Żmudź, tel. 568-01-29;
17. PCPR Chełm, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel. 562-76-51;