WSTĘP

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.

 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– brak czytnika ekranu

– umieszczony na stronie film pochodzi z serwisu You Tube

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo

– dokumenty w rozszerzeniu plików .pdf umieszczane na stronie internetowej są skanem wersji papierowej dokumentów, lub powstały z niewłaściwie przygotowanych plików Word

 

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Film został opublikowany przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym:http://checkers.eiii.eu/) z którego wynika, że :

strona internetowa dpswnowninach.pl spełnia wymagania w 99,47%.

Dołożymy wszelkich starań, aby nasz serwis był zgodny ze standardami WCAG 2.1 

Deklaracja ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą upoważnioną jest Maria Olejniczak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na nr telefonu 82 545 97 97 wew. 38.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać :

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem

  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo

  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, Nowiny 101.

W odległości ok. 25 metrów od wejścia głównego do DPS znajduje się przystanek autobusowy PKS obsługujący linię Chełm-Nowiny-Ruda Huta.

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii nie są wskazane kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno główne wejście znajdujące się bezpośrednio przy centralnym parkingu i przy schodach wejściowych znajduje się przycisk przywołujący pracownika, który udzieli informacji o sposobie bezproblemowego wejścia interesanta do budynku DPS-u. Budynek dodatkowo wyposażony jest w wejście dla osób niepełnosprawnych wyposażone w windę z możliwością komunikacji na wszystkie kondygnacje budynku. Na łączniku pomiędzy pawilonami A i B znajduje się platforma umożliwiająca przemieszczanie osobom niepełnosprawnym. Do budynku w części administracyjnej osoby z wadami wzroku mogą wchodzić w asyście psa przewodnika.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem DPS-u znajduje się utwardzony kostką brukową parking służący tylko osobom odwiedzającym i interesantom z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku w części administracyjnej przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku.

Osobami służącymi pomocą przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy administracyjni i portierzy. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy schodach wejściowych. Dodatkowo pracownicy portierni posiadają podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu.

Utrudnienia

Budynek nie posiada dźwiękowego naprowadzania dla osób niewidomych.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki DPS-u istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabosłyszących

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. W Domu Pomocy Społecznej istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Znajduje się ona w sekretariacie. W siedzibie DPS-u osobie niesłysząca lub niedosłyszącej wskażemy to pomieszczenie.